Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

zEveR
10:28
7828 1add 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead
zEveR
10:28
8393 6b09 500
Reposted fromrichtich richtich viagdziejestola gdziejestola
10:28
6122 4b09

prequelmemes:

Blast him

zEveR
10:28
2641 2463 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaLuukka Luukka
10:28
6168 ed12

Bed Pounce

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viakokoloko kokoloko
zEveR
10:28
Najgorsze uczucie jakiego doświadczyłem do tej pory? To, że nikt na mnie nie czeka, nie myśli o mnie i nie cieszy się na mój widok
zEveR
10:27
Reposted fromFlau Flau viahardkorwey hardkorwey
zEveR
10:27
Reposted fromFlau Flau viakokoloko kokoloko
zEveR
10:27
7939 ee44 500
What you remember after this scene??
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
zEveR
10:27
zEveR
10:26
zEveR
10:26
Reposted fromedwes edwes vianoisetales noisetales
zEveR
10:26
Reposted fromedwes edwes vianoisetales noisetales
zEveR
10:25
7989 12db 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
zEveR
10:25
Reposted fromedwes edwes vianoisetales noisetales
zEveR
10:25
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
zEveR
10:25
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
zEveR
10:25
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
10:24
7361 f005

All hail the king

Reposted frommyry myry viahardkorwey hardkorwey
zEveR
10:24

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl